Schedule

SCHEDULE

Iaido classes

3 – 5  July  2020

Albenga ITALY

VenerdìSabatoDomenica
10:00 - 10:30
IAIDO ZNKR
10:00
12:30
IAIDO ZNKR
10:00
12:30
IAIDO ZNKR
10:00
12:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
PAUSA PRANZO
12:30
13:30
PAUSA PRANZO
12:30
13:30
PAUSA PRANZO
12:30
13:30
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
IAIDO KORYU
Muso Shinden Muso Jikiden
13:30
15:00
IAIDO KORYU
Muso Shinden Muso Jikiden
13:30
15:00
IAIDO KORYU
Muso Shinden Muso Jikiden
13:30
15:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
IAIDO / JODO
Iaido / Jodo - Free practice
15:00
16:00
IAIDO / JODO
Iaido / Jodo free practice
15:00
16:00
15:30 - 16:00

Venerdì

 • IAIDO ZNKR
  10:00 - 12:30
 • PAUSA PRANZO
  12:30 - 13:30
 • IAIDO KORYU
  13:30 - 15:00
 • IAIDO / JODO
  15:00 - 16:00

Sabato

 • IAIDO ZNKR
  10:00 - 12:30
 • PAUSA PRANZO
  12:30 - 13:30
 • IAIDO KORYU
  13:30 - 15:00
 • IAIDO / JODO
  15:00 - 16:00

Domenica

 • IAIDO ZNKR
  10:00 - 12:30
 • PAUSA PRANZO
  12:30 - 13:30
 • IAIDO KORYU
  13:30 - 15:00
VenerdìSabatoDomenica
10:00 - 10:30
IAIDO ZNKR
10:00
12:30
IAIDO ZNKR
10:00
12:30
IAIDO ZNKR
10:00
12:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
13:30 - 14:00
IAIDO KORYU
Muso Shinden Muso Jikiden
13:30
15:00
IAIDO KORYU
Muso Shinden Muso Jikiden
13:30
15:00
IAIDO KORYU
Muso Shinden Muso Jikiden
13:30
15:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
IAIDO / JODO
Iaido / Jodo - Free practice
15:00
16:00
IAIDO / JODO
Iaido / Jodo free practice
15:00
16:00
15:30 - 16:00

Venerdì

 • IAIDO ZNKR
  10:00 - 12:30
 • IAIDO KORYU
  13:30 - 15:00
 • IAIDO / JODO
  15:00 - 16:00

Sabato

 • IAIDO ZNKR
  10:00 - 12:30
 • IAIDO KORYU
  13:30 - 15:00
 • IAIDO / JODO
  15:00 - 16:00

Domenica

 • IAIDO ZNKR
  10:00 - 12:30
 • IAIDO KORYU
  13:30 - 15:00
VenerdìSabatoDomenica
15:00 - 15:30
IAIDO / JODO
Iaido / Jodo - Free practice
15:00
16:00
IAIDO / JODO
Iaido / Jodo free practice
15:00
16:00
15:30 - 16:00

Venerdì

 • IAIDO / JODO
  15:00 - 16:00

Sabato

 • IAIDO / JODO
  15:00 - 16:00
VenerdìSabatoDomenica
12:30 - 13:00
PAUSA PRANZO
12:30
13:30
PAUSA PRANZO
12:30
13:30
PAUSA PRANZO
12:30
13:30
13:00 - 13:30

Venerdì

 • PAUSA PRANZO
  12:30 - 13:30

Sabato

 • PAUSA PRANZO
  12:30 - 13:30

Domenica

 • PAUSA PRANZO
  12:30 - 13:30
No events available!